Metsänhoito

Metsänhoito

Hyvin hoidetusta metsästä saadaan paras tuotos. Kannattavan metsänhoidon tärkeimmät perusperiaatteet ovat oikea ajankohta sekä laadukas työn toteutus.

Jo taimikkovaiheen metsähoitotoimenpiteillä on merkitystä tulevan metsän kannalta. Laadukkaasti ja oikeaan aikaan tehdyllä työllä pysyvät myös kustannuksen kohtuuden rajoissa.

Suoritamme kaikki metsänhoidon tärkeät työlajit hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti ja tarvittaessa nopeallakin aikataululla. Tarvittaessa voimme myös hoitaa puolestasi KEMERA-tukien hakemisen sekä neuvoa omatoimisten hoitotöiden teossa. Hoidetaan taimikkosi kuntoon!

Taimikon varhaishoito

Kasvava taimikko tarvitsee alkuvaiheessa paljon hoitoa. Heinät sekä nopeasti kasvava vesakko kilpailevat taimien kanssa alueen vedestä ja ravinteista.

Heinät sekä vesakko voivat myös tukahduttaa taimia alleen. Näistä syistä kilpaileva kasvillisuus tulisi poistaa taimikosta.

Taimikon varhaishoidossa poistetaan kasvatettavaa havupuustoa haittaava luontaisesti syntynyt lehtipuuvesakko. Taimikon varhaishoito on ajankohtainen, kun taimikko on pituudeltaan 1-2 metriä.

Taimia haittaava vesakko ei saa kuitenkaan kasvaa männyn tai kuusen taimia pidemmäksi. Myöhästynyt taimikonhoito voi kaksinkertaistaa työkustannukset sekä taimienkasvu voi alentua pysyvästi.

Taimikon varhaishoito on helpoin tehdä metsurityönä raivaussahalla. Kemera-tukijärjestelmässä on mahdollista saada tukea taimikon varhaishoitoon.

Taimikonhoito

Taimikonhoidon tavoitteena on luoda kasvatettaville puille hyvät kasvuolosuhteet. Taimikonhoidossa puuston kehitystä ohjataan taloudellisesti arvokkaisiin puulajeihin ja -yksilöihin.

Taimikosta poistetaan huonolaatuisia ja vähempi arvoisia taimia sekä harvennetaan ylitiheät kohdat oikeaan kasvutiheyteen.

Oikeaan aikaan sekä laadukkaasti tehdyllä taimikonhoidolla saadaan ensiharvennuksessa järeämpää ja arvokkaampaa puuta. Pohjois-Suomessa taimikonhoito on ajankohtainen kuusen ollessa 2-3 metristä, männyn 3-5 metristä ja koivun 4-5 metristä.

Havupuutaimikossa suurin uhka on nopeakasvuinen lehtipuusto, joka tukahduttaa taimikon. Koivun taimikossa uhkana on liian tiheänä kasvaminen ja siitä johtuva riukuuntuminen ja latvuksen elinvoiman heikentyminen.

Taimikonhoito on hyvä toteuttaa metsurityönä raivaussahalla. Taimikon hoitoon on mahdollista saada Kemera-tukea valtiolta.

Nuoren metsän hoito

Nuoren metsän hoidon tavoitteena on ohjata puuston kehitystä taloudellisesti arvokkaisiin puulajeihin ja
-yksilöihin poistamalla huonolaatuisia puita.

Ylitiheät kohdat raivataan oikeaan kasvutiheyteen, jolloin puusto pääsee järeytymään. Nuoren metsän hoidolla tarkoitetaan taimikkovaiheen ohittaneen metsän harvennusta. Pisimmät puut ovat yleensä yli 7 metriä.

Nuoren metsän hoito on tarpeellista kohteilla, joilla taimikonhoito on jäänyt tekemättä tai se on tehty liian lievänä. Hoitotyö toteutetaan yleensä metsurityönä raivaussahalla, jolloin pienpuusto kaadetaan maahan. Nuoren metsän hoitoon on mahdollista saada Kemera-tukea.

Uudistusalan raivaus

Uudistushakkuun jälkeen uudistusalalle jää usein kehityskelvotonta pieniläpimittaista puustoa, joka ei kelpaa myytäväksi.

Jos puustoa on jäänyt runsaasti alalle, se vaikeuttaa maanmuokkaus- ja istutustyötä. Puusto on haitaksi myös uuden taimikon kasvulle.

Ylimääräinen puusto kannattaa raivata ennen maanmuokkausta. Uudistusalan raivaus voidaan tehdä myös ennakkoraivauksena ennen uudistushakkuuta.

Uudistusalan raivaus kannattaa tehdä mahdollisimman pian uudistushakkuun jälkeen, jotta alueen maanmuokkaus ja viljely eivät viivästy.

Uudistusalan raivauksissa huomioimme aina metsän monimuotoisuutta sekä metsän riistaeläimiä jättämällä arvokkaat säästöpuuryhmät sekä niiden lähiympäristöt raivauksen ulkopuolelle.